IO Configuration

Enable Input
Enable Output

Test IO

OutputOFF
InputOFF